Thuế xuất khẩu - nhập khẩu 2013

bieuthuexnk2013

 

THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2013

BIỂU THUẾ XUẤT KHẨU 2013 (Online)

 

BIỂU THUẾ XUẤT KHẨU 2012 THEO DANH MỤC MẶT HÀNG CHỊU THUẾ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 193/2012/TT-BTC ngày 15/11/2011 của Bộ Tài chính)

BIỂU THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
(Nghị quyết 1269/2011/UBTVQH12 ngày 14/07/2011)

 

THUẾ SUẤT THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT

 

Thông tư 59/2007/ TT-BTC Hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, quản lý thuế đối với  hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu

 
Quyết định 106/2007 ngày 20/12/2007 về việc ban hành  Biểu thuế xuất khẩu - nhập khẩu ưu đãi
 
Quyết định số:77/2006/QĐ - BTC ngày 29/12/2006 về việc ban hành Danh mục hàng hoá và thuế suất thuế nhập khẩu để áp dụng hạn ngạch thuế quan
Quyết định Số 09/2006/QĐ-BTC Ban hành biểu thuế ưu đãi CEPT - AFTA giai đoạn 2006- 2013
Biểu thuế CEPT - AFTA giai đoạn 2006- 2013

 

Biểu thuế giá trị gia tăng theo Danh mục biểu thuế nhập khẩu ưu đãi
 
Quyết định số:25/2007/QĐ - BTC sửa đổi , bổ sung QĐ số 09/2006/QĐ-BTC ngày 28/2/2006 về việc ban hành Danh mục hàng hoá và thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt nam để thực hiện hiệp định về chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEFT) của các nước ASEAN giai đoạn 2006 - 2013
 
Quyết định số:26/2007/QĐ - BTC ngày 16/4/2007 về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt nam để thực hiện  khu vực mậu dịch tự do  ASEAN - Trung quốc
Biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện khu vực mậu dịch tự do ASEAN- Trung Quốc
 
Biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện khu vực mậu dịch tự do ASEAN- Hàn Quốc