Hàng nguy hiểm

TAL cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng nguy hiểm, bao gồm: hàng hóa chất, khí ga nén, các chất dễ cháy nổ. 

Đặc biệt, chúng tôi có nhiều kinh nghiệm trong việc vận chuyển hóa chất cháy nổ, trong đó yêu cầu giám định / kiểm hóa và cần phải có các phương án vận chuyển đặc biệt.